सम्पर्क गर्नुहोस

तपाइको सुझावको हामीलाई खाचो छ |

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाण्डौं

डिल्लीबजार, काठमाण्डौं

जग्गाको न्यूनतम मुल्याङ्कन /जग्गाको न्युनतम मुल्यांकन 2078/79

यहा  click गर्नुहोस/uploads/files/Minimum%20valuation%281%29.pdf