नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

बबरमहल, काठमाडौं

पूंजीगत लाभकर क्यालकुलेटर


जग्गाधनी छान्नुहोस्
हाल गर्न खोजेको कारोबार विवरण
स्वामित्व कायम हुदाको कारोबार विवरण
चालु आर्थिक वर्षभित्र जग्गाधनीले मुलुकभित्र गरेका अन्य बिक्री कारोबार (छ / छैन )?
कृपया : यसमा देखिएको रकम फरक देखिएमा, सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा तोकेको दरलाई मान्यता दिइनेछ ।