नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

बबरमहल, काठमाडौं

रजिष्ट्रेशन दस्तुर, सेवा शुल्क र घरजग्गा रोक्का दस्तुर


कारोबार विवरण
जग्गाको ठेगाना
कृपया : यसमा देखिएको रकम र सम्बन्धित प्रदेशको रजिष्ट्रेशन दस्तुर, सेवा शुल्क र घरजग्गा रोक्का दस्तुर फरक देखिएमा, सम्बन्धित प्रदेशले तोकेको दरलाई मान्यता दिइनेछ ।